Friedrich August von Hayek: Využití znalostí ve společnosti /1945/


I.

Jaký problém chceme vyřešit, pokud se snažíme vytvořit racionální ekonomický řád?

Za jistých, dobře známých předpokladů je odpověď dosti prostá. Pokud máme všechny relevantní informace, pokud můžeme vyjít z daného systému preferencí a pokud vládneme kompletní znalostí dostupných prostředků, zbývá už čistě logický problém.

Jinak řečeno, odpověď na otázku, jak lze nejlépe použít dostupné prostředky, je implicitní součástí našich předpokladů. Podmínky, které řešení tohoto optimalizačního problému musí splňovat, už byly vyčerpávajícím způsobem vypracovány a nejlépe je lze formulovat matematicky: řečeno nejstručněji, mezní míry substituce mezi dvěma statky nebo faktory musí být stejné při všech jejich různých použitích.

Friedrich August von Hayek: Intelektuálové a socialismus /1949/

I.

Ve všech demokratických zemích, a ve Spojených státech dokonce více než kde jinde, převládá silné přesvědčení, že vliv intelektuálů na politiku je zanedbatelný.

Bezpochyby to platí o moci intelektuálů ovlivnit svými zvláštními momentálními názory rozhodování politiků a o míře, ve které mohou vychýlit běžný náhled na otázky, v nichž se jejich pohled liší od momentálního pohledu převládajícího.

A přece z dlouhodobého hlediska neměli intelektuálové pravděpodobně v těchto zemích nikdy tak velký vliv, jaký mají dnes. Mají totiž moc postupně utvářet veřejné mínění.

Ludwig von Mises: Ekonomická kalkulace v socialistickém společenství /1920/

I. Rozdělovaní spotřebních statků v socialistickém společenství

Mnozí socialisté se nikdy nezabývali otázkami politické ekonomie a ani se nepokusili ujasnit si podmínky, v nichž lidé hospodaří.

Jiní se zase zabývali otázkami národního hospodářství minulosti i současnosti velmi důkladně a snažili se vytvořit teoretický systém "měštácke" společnosti. 

Tito lidé se sice vyžívali v kritice ekonomických vztahů "svobodného" hospodářství, ale zpravidla zapomínali využívat sžíravého ostří své kritiky - kterého předtím používali nikoli bez úspěchu - též v ekonomických otázkách socialistické společnosti, o niž usilovali.

V barvitých líčeních utopistů přicházela skutečné ekonomie vždy zkrátka.